Anslutningsavgift 14500 €

Pris och fakturering

Info om:

Pris

Minimi fakturering Alv 0% Alv 24%
Vattenpris 5.8.2022 2,5 m3/mån.1,88 €/ m3 2,33 €/ m3
Avloppsvattenpris 5.8.2022 2,5 m3/mån. 2,64 €/ m3 3,27 €/ m3
Grundavgift 16,13 €/mån 20,00 €/mån(fr.o.m 1.7.2022)

*Nya priser fr.o.m. 1.1.2024

Pris för byte av vattenmätare och avloppsbrunnens nivåflottör

Vid byte av en fastighets vattenmätare debiteras fastighetsägaren 75 € inkl ALV + bytesjobb.

Byte av avloppsbrunnens nivåflottör debiteras fastighetsägaren 110€ Inkl ALV + bytesjobb.

Servicemannen fakturerar för bytes jobb.

Vattenandelslagets anslutningsavgift och rabatter

Fastighetens anslutningsavgift

En fastighet har fastställd anslutningsavgift, i detta nu 14.500 euro. Avgiften omfattar bruksrätt till stamnätet, eventuella anslutningsavgifter till Lovisa stads vattenverk samt pump och vattenmätare för fastigheten. Avgiften omfattar inte anslutningen mellan fastigheten och den av vattenandelslaget anvisade anslutningspunkten, ej heller kostnader för eventuell dragning från sjön upp på land (rantautuminen).

En(1) anslutning berättigar att koppla bostadshuset och t.ex. utebastu eller ekonomibyggnad på samma tomt och i samma hushålls andvändning till PeSV:s nätverk. Vattenandelslaget bekostar endast en pump per anslutning.

Volymrabatt, flera fastigheter

Om samma juridiska person äger flera fastigheter och beställer anslutningarna samtidigt, är den berättigad till volymrabatt.

Volymrabatten utgör 2% av helhetspriset per fastighet.

Detta gäller för 2-10 fastigheter (Exempelvis 3 fastigheter samtidigt berättigar till en rabatt på 6% och 10 fastigheter till 20%). För helheter på mer än 10 fastigheter ger vattenandelslaget ett anbud.

Volymrabatt, flera hus på samma fastighet

Om samma fastighet har flera bostadshus, uppbärs för det första huset gällande anslutningsavgift, för det andra bostadshuset 50% och vidare från det tredje framåt 30% per byggnad.

Förutsättning för sänkt pris är att endast en pumpstation är tillfyllest för fastigheten.

I andra avvikande fall

Ta kontakt med styrelsen.

Grunderna för fakturering

Följande villkor och taxor är fastslagna av andelslagets styrelse för att säkerställa andelslagets ekonomi och förmåga att sköta fastslagna åligganden, bl.a. upprätthålla den förväntade servicenivån.

Enligt stadgarna, §12,är var och en medlem skyldig att bl.a:

1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande av andelslagets tjänster

Detta innebär att var och en anslutning inbegriper och faktureras för BÅDE vatten OCH avlopp. Vi har hela tiden framhållit att nätverket innehåller båda delarna, och att servicen är en helhet. Om en abonnent vill använda sig av enbart antingen vatten eller avlopp, är detta givetvis möjligt, men det blir ingen ändring i taxan, eftersom kostnaderna förblir desamma för andelslaget. Samtliga anslutningar debiteras även samma grundavgift.

2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vattentjänster

Faktura 7-12/15 innehåller en korrigering med 2,5m3/mån av uppskattad vattenkonsumtion för fakturerad tid före juli 2015 (tidigare uppskattning 5m3/mån).

Faktureras även grundavgift och minimiförbrukning för tiden 7-12/2015, à 2,5m3/mån (se Vattenandelslagets anslutningsavgift och rabatter).

Sedan juli 2015 är även avloppssystemet i bruk, vilket betyder att medlemmar därefter även faktureras för 2,5m3/mån avlopp oberoende om avloppet är kopplat eller ej. Skulle en medlem anse sig ha ytterst vägande skäl för att inte bli fakturerad för grundavgiften, skall denna medlem kontakta disponenten.

Slutligen meddelas, att andelslaget i fortsättningen kommer att skicka fakturorna per elpost, om inte annat överenskommits med enskilda medlemmar.

Förändra faktureringsadress

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Adress till tomten i vattenandelslaget (om annan än adressen)

  Jag vill bli kontaktad