Anslutningsavgift 14500 €

Stadgar

1 § Firma och hemort
Andelslagets firma är Pernå Skärgårds Vattenandelslag och dess hemort är Lovisa.

2 § Verksamhetsområde
Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar. Andelslaget kan också erbjuda vattentjänster till övriga vattentjänstverk.

I enlighet med vad andelsstämman därom besluter, kan andelslaget utvidga sin verksamhet, jämväl till andra områden, vilka stöder och främjer medlemmarnas intressen, såsom att bygga datanät.

3 § Antagande av medlem
Den som önskar medlemskap i andelslaget skall skriftligt anhålla om medlemskap av styrelsen. Medlemskapet börjar då styrelsen godkänt anhållan.

Om styrelsen inte godkänner den sökande som medlem kan styrelsen underkasta ärendet till andelsstämmans avgörande.

4 § Rätten för andra än medlemmar att utnyttja andelslagets tjänster
Även andra än medlemmar får ansluta sig till andelslagets vatten- och avloppsnät och utnyttja andelslagets tjänster.

5 § Avtal om anslutning och nyttjande av tjänster
För anslutning till andelslagets vatten- och avloppsledningsnät och dess tjänster görs ett skriftligt avtal.

Förutom dessa stadgar tillämpas för anslutning och utnyttjande av tjänster ovannämnda avtal, andelslagets allmänna leveransvillkor och taxa eller prislista.

6 § Andel och insats
En medlem förpliktas att delta i andelslaget med en (1) andel.

Andelens nominella värde (andelsavgift) är 100,- euro. Andelsavgiften skall betalas i en rat till det bankkonto andelslaget anvisar, inom 30 dagar från det att medlemskapet har godkänts.

7 § Frivilliga andelar
Medlem kan delta i andelslaget med frivilliga andelar enligt andelsstämmans beslut. Även styrelsen kan besluta i frågan, om andelsstämman befullmäktigat den att fatta dylika beslut. Fullmakten kan beviljas för högst fem år i sänder.

Medlem får inte minska antalet frivilliga andelar innan det har förlöpt minst fem år från det att en sådan andel har beviljats.

8 § Anslutningsavgift
Förutom andelsinsatsen är varje medlem skyldig att erlägga en anslutningsavgift för var och en separat vatten- och avloppsanslutning.

Andelsstämman besluter om anslutningsavgiftens storlek, bestämningsgrunderna, betalningstiden och sättet och om övriga villkor. Andelsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta dessa beslut. Ett sådant bemyndigande kan beviljas för högst fem år i sänder.

Andelslagets styrelse har rätt att besluta om att anslutningsavgift inte uppbärs för vissa typer av ledningsanslutningar.

Anslutningsavgiften är både flyttbar och returduglig. En medlem kan i samband med överlåtelse av fastigheten överföra till den nya ägaren eller innehavaren de förmåner som han har erhållit genom anslutningsavgiften. Anslutningsavgiften återbetalas när utnyttjande av andelslagets tjänster upphör permanent i och med att byggnaderna tas ur bruk och anslutningsavtalet sägs upp. Vid återbäring av anslutningsavgift debiteras av medlemmen de kostnader som eventuellt uppstår genom medvärdesskattebelagda tjänster. På anslutningsavgift som utbetalas räknas varken indexförhöjning eller ränta.

9 § Extra avgift
Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta att indriva en extra avgift av medlemmarna för att under andelslagets verksamhet köpa en fastighet, förnya eller reparera byggnaderna eller för att finansiera och anskaffa nya anordningar. Avgiften kan indrivas under villkor att den återbetalas eller att den kan upptas som lån. Återbetalning av extra avgift sker på samma grunder som återbetalning av anslutningsavgiften. Styrelsen besluter i övriga frågor som berör avgiften.

En extra avgift indrivs av medlemmarna på jämlik bas antingen i proportion till andelarna eller hur medlemmarna nyttjar andelslagets tjänster eller på bägge dessa grunder samtidigt. Under varje räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller flera rater betala dylik extra avgift till ett belopp, som uppgår till högst det nominella värdet av medlemmens anslutningsavgifter.

Ifall den extra avgiften upptas som lån återbetalas de indrivna raterna på lånet tidigast fem år och senast tio år räknat från slutet av den räkenskapsperiod då respektive rat har indrivits av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts innan lånet återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt med insatsen.

10 § Medlemmarnas personliga ansvar
Medlemmarna svarar inte personligen för andelslagets skulder och förbindelser.

11 § Byggande, underhåll och förnyande av vatten- och avloppsnätet
Andelslaget ombesörjer byggandet och underhållet av vatten- och avloppsledningarna fram till en anslutningspunkt som styrelsen bestämmer.

12 § Medlemmens skyldigheter
En medlem är skyldig att:
1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande av andelslagets tjänster
2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vattentjänster
3) utan ersättning för andelslagets bruk upplåta markområde för att bygga, reparera och förnya vatten- och avloppsledningar som leder till medlemmarnas fastigheter samt el- och fiberkabel som i eventuellt samarbete med el- och telefonverk eller –bolag kan läggas i samma dike
4) mot skälig ersättning bevilja andelslaget rätt att på sin mark även bygga, reparera och förnya andra än i punkt 3) nämnda vatten- och avloppsledningar samt el- och fiberkabel
5) låta styrelsen eller en av styrelsen befullmäktigad person granska de ledningar som har anslutits till vatten- och avloppsnätet
6) betala andelsavgift, anslutningsavgift och användningsavgift som andelslaget indriver.

13 § Alla medlemmars enhälliga beslut
Andelslagets alla medlemmar kan utan andelsstämma fatta enhälligt beslut i fråga som ankommer på andelsstämma. Beslutsfattandet förutsätter att andelslagets samtliga medlemmar deltar och är enhälliga.

Beslutet skall göras skriftligen och det skall dateras och undertecknas av minst två medlemmar. I beslutet måste namnen på dem som deltog i det nämnas.

I fråga om skriftliga beslut tillämpas i övrigt vad som stadgas om protokoll vid andelsstämman. En röstförteckning behöver dock inte ingå i eller bifogas beslutet.

14 § Andelslagets stämmor
En ordinarie andelsstämma skall hållas en gång om året på en av styrelsen angiven dag, före utgången av maj månad.

En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak förefinnes eller om den eljest enligt lag skall hållas.

Stämmorna hålls på andelslagets hemort Lovisa, ifall styrelsen inte i enskilda fall besluter att stämman hålls på en annan ort i Finland.

Vid stämman har varje medlem en röst. Som andelsstämmans beslut gäller den åsikt, som omfattats av medlemmarna med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid val anses den vald, som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller jämnt, avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt, som stämmans ordförande har understött.

Då det vid val har föreslagits fler än två personer för ett uppdrag eller en uppgift och ingen av dem har erhållit röstmajoritet förrättas en ny röstning mellan de kandidater som har fått understöd vid röstningen. Den som har fått de största antalet röster anses då vara vald.

Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över stämman. Röstlängden skall intas i protokollet eller bifogas till det. I protokollet skall de fattade besluten samt röstningsresultaten antecknas. Om beslutet har fattats genom omröstning skall röstfördelningen antecknas i protokollet.

Ordföranden och minst två av stämman valda protokolljusterare skall justera och underteckna protokollet.

15 § Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma
Vid andelslagets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1) utses ordförande och sekreterare samt minst två protokolljusterare och rösträknare
2) konstateras huruvida kallelsen till stämman och eventuellt förhandsmeddelande utfärdats på lagligt och stadgeenligt sätt samt huruvida stämman i övrigt är laglig och beslutför
3) föredrages styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen
4) beslutes om fastställande av bokslutet
5) beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören eller om annan åtgärd vartill räkenskapsperiodens förvaltning och redovisning ger anledning
6) beslutes om överskottets användning eller om åtgärder som föranleds av förlust enligt den fastställda balansräkningen
7) fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden och grunderna för ersättning av deras resekostnader samt revisorernas arvoden
8) väljes erforderliga ledamöter och suppleanter i styrelsen
9) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant för att granska förvaltningen och bokföringen
10) bestämmes om i vilka tidningar kallelsen till andelsstämman skall publiceras
11) handlägges övriga i kallelsen nämnda ärenden

16 § Kallelse till stämman
Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till andelsstämma sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman.

Om stämman behandlar sådana ärenden som avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag, skall kallelsen till stämman utfärdas tidigast två månader och senast en månad före stämman.

Kallelsen till stämman delges medlemmarna med kungörelse i minst en tidning som andelsstämman har valt, per post, skriftligen med hjälp av bud, som telekopia eller som e-postmeddelande till den adress som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress som andelslaget känner till.

Kallelsen skall nämna de ärenden som behandlas vid stämman.

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller ett ärende so avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag eller tagande av nya andelar, tilläggsandelar eller placeringsandelar, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.

17 § Styrelsen
I andelslagets styrelse ingår sju (7) ledamöter, som väljs för sin uppgift för tre år i sänder.

Högst lika många suppleanter som det finns ledamöter kan väljas i styrelsen för ett år i sänder. Suppleanterna kan väljas som personliga suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter.

En andelslagsmedlem eller alternativt medlemmens maka/make eller en representant för ett samfund som är medlem är valbara i styrelsen. Verkställande direktören kan väljas till styrelsen oberoende om han är medlem i andelslaget eller ej.

En medlem eller en representant för ett medlemssamfund som inte regelbundet utnyttjar andelslagets tjänster får inte ingå i styrelsen.

En tredjedel av styrelsen är årligen i turen att avgå, först enligt lott och sedan turvis.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande för ett år i sänder.

18 § Styrelsens sammanträden
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut får dock inte fattas on inte alla styrelseledamöter i mån av möjlighet har beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Om styrelseledamot har förhinder, skall den suppleant som skall träda i ledamotens ställe beredas tillfälle att delta i behandlingen.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämnt, den som ordförande stöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.

Styrelsens ordförande skall se till att styrelsen sammanträder när det behövs. Ordföranden skall sammankalla styrelsen om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det. Verkställande direktören har, även om han eller hon inte är styrelseledamot, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena, om inte styrelsen i något visst ärende beslutar annat.
Styrelsen behandlar bland annat följande ärenden:

1) besluta om avgifter
2) besluta om villkoren i avtalen som gäller de tjänster som andelslaget erbjuder
3) granskar skötseln av andelslagets tillgångar och finanser samt bokföringen eller utser någon av medlemmarna att tidvis utföra sådana granskningar
4) besluter om att sammankalla andelsstämman och bereder ärenden som skall behandlas på stämman
5) behandlar övriga ärenden som hör till styrelsens befogenheter och som åtgärderna kräver

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande, samt om styrelsen har flera ledamöter, av styrelsen därtill utsedd ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förses med löpande nummer och förvaras på betryggande sätt.

19 § Verkställande direktören
Andelslaget kan ha en verkställande direktör, om styrelsen besluter så. Andelslagets styrelse utser och avskedar verkställande direktören.

Andelslagets styrelse ingår ett skriftligt avtal med verkställande direktören om ärenden som berör verkställande direktörens uppgifter och utkomst.

20 § Teckning av firma och prokura
OAndelslagets firma tecknas av styrelsens ordförande eller verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan ge firmateckningsrättighet till anställda vid andelslaget så att de tecknar firman var för sig tillsammans med verkställande direktören eller med en styrelsemedlem eller två anställda tillsammans.

Styrelsen kan också besluta om att ge rätt till prokura.

21 § Räkenskapsperiod och bokslut
Andelslagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Ett bokslut skall avges för varje räkenskapsperiod.

Bokslutet skall vara färdigt och ges till revisorerna minst en månad före ordinarie andelsstämman, dock senast före utgången av mars månad.

22 § Revision
Andelslaget skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant, vilka väljes tillsvidare.

23 § Överföring av andel och förvärvarens rätt
En medlem kan överföra sin andel på någon annan men inte överlåta medlemskapet.

Om en medlem har överfört sin andel på en annan skall förvärvaren, som fyller kraven på medlemskap, godkännas som medlem i andelslaget.

Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex månader från förvärvet.

Förvärvaren har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av insatsen som överlåtaren har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som överlåtaren skulle ha haft om medlemskapet hade fortgått.

24 § En avliden medlems rättsinnehavare
En avliden medlems rättsinnehavare, som har förvärvat rätten till insatsen, har rätt till medlemskap om förvärvaren inom ett år från dödsdagen ansöker om medlemskap i andelslaget och det eljest finns förutsättningar för medlemskap.

En förvärvare som på ansökan om medlemskap inom utsatt tid godkänns som medlem har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av insatsen som den avlidna har betalt till andelslaget. Förvärvaren får då också de övriga på lag om andelslag och dess stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som den avlidne som levande skulle ha haft.

25 § Uteslutande av medlem
Styrelsen besluter om uteslutning av medlem. En medlem kan uteslutas ur andelslaget om:
1) en medlem trots varning icke inom föreskriven tid fullgör sina betalningar till andelslaget eller underlåter att fullgöra vad honom till följd av medlemskap åligger
2) en medlem helt och hållet eller till väsentlig del upphör att begagna andelslagets tjänster
3) en medlem åsamkar andelslaget avsevärd skada eller i övrigt verkar i strid med andelslagets fördel och målsättningar
4) en medlem verkar i strid med gällande allmänna avtalsbestämmelser eller allmänna leveransvillkor
5) om en medlem försätts i konkurs eller blir satt under förmyndarskap

26 § Utdelning av överskott
Överskottet kan delas ut till medlemmarna på basis av utnyttjandet av andelslagets tjänster under räkenskapsperioden eller som räntor på insatser som har inbetalats före räkenskapsperiodens ingång eller på frivilliga andelar.

Överskottet kan samtidigt utdelas på en eller flera grunder. Andelsstämman besluter om utdelning av överskott.

27 § Upplösning och likvidation av andelslaget
Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman. Beslutet är giltigt, om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

28 § Fördelning av behållning vid upplösning av andelslaget
Ifall andelslaget upplöses, fattar andelsstämman beslut om hur andelslagets behållning skall användas.

Ifall besparingar inte utdelas till medlemmarna skall de användas för ändamål som främjar vattentjänster eller för allmännyttiga syften.

29 § Tvister
Uppstår det tvist å ena sidan mellan andelslaget och styrelsemedlemmarna eller med andelslagets övriga representanter eller utredningsman, revisor eller andelslagets medlem å andra sidan avgörs tvisten vid tingsrätten på andelslagets hemort.

30 § Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring fattas av andelsstämman. Såvida inte lagen eller dessa stadgar bestämmer annorlunda, är beslutet giltigt om det stöds av medlemmarna med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.