Anslutningsavgift 14500 €

Råd inför vintern

Hej,

För att undvika dyra frostskador på vattensystemet har vi utarbetat följande råd för vintern. Siffrorna hänvisar till bilderna i slutet av dokumentet. Kom ihåg, att ni ansvarar för underhåll och reparationer i ert fastighets system.

Hälsningar från Pernå Skärgårds Vattenandelslag

1. Märk tomtventilen med en plogkäpp för att underlätta lokalisering av ventilen under snön.

2. Se till att bruksvattenledningarna och avloppsbrunnen inte fryser. Det är konstant tryck i vattenledningen. Om ledningen fryser, är det stor risk att något går sönder, varefter vattenskador kan uppstå då ledningarna igen tinar upp.

3. Stäng huvudkranen i huset (före vattenmätaren). Öppna någon vattenkran för att lätta på trycket och eventuell frysning inte söndrar ledningarna eller vattenmätaren. Vattenmätaren kan också avmonteras, ifall stugan blir kall för vintern.

4. Stäng också den med blå skyddshatt märkta anslutningsventilen på inkommande vattenledning (bild 1) genom att vrida skaftet ca 14 varv medsols tills ett hårdare motstånd uppstår. Dra inte ventilen alltför hårt fast för att inte skada ventilen.

5. Kontrollera att de inre isoleringslocken av skumplast inne i avloppsbrunnen är på sin plats (bild 2) och ligger med ett litet avstånd från varandra så det uppstår ett isolerande luftskikt mellan dem. Skyffla gärna också en snöhög utanpå och runtomkring brunnen som isolering. Har avloppsbrunnen utrustats med värmeslinga, bör den vara påkopplad hela vintern. Avloppsbrunnen bör vara full för vintern. Ställ därför brytaren (bild 5) på ”0”.

6. Lämnas fastigheten för en längre tid, bör ni även stänga avloppslinjens anslutningsventil, som är märkt med en brun skyddshatt (kan även vara blå, eller märkt med ventilationstejp, bild 3). Vissa delägare stänger också avloppsanslutningsventilen inuti brunnen för att hindra att brunnen blir tom under vintern och fryser. Detta ske genom att vrida på ett handtag nära brunnskanten (bild 4). Glöm inte att öppna ventilen igen på våren.

7. Ytterligare råd för hela året. Fastighetspumpen (avlopp) visar grönt ljus då den pumpar normalt. Ifall rött ljus lyser är det fråga om störning. Det är ofta lätt att reparera själv:

a. Nivågivarna i avloppsbrunnen kan trassla in sig vilket kan förorsaka att pumpen inte startar då den borde. Stiger nivån till alarmgränsen, tänds röda lampan. Då bör pumpen tvångsstartas genom att sätta brytaren från automatläge till manuellt (”KÄSI”) (bild 5). Pumpar pumpen normalt, och vätskenivån i brunnen sjunker, är allt i sin ordning. Då brukar även nivågivaren reda upp sig (skall hänga rakt nedåt). Därefter bör brytaren ställas på ”AUTO”. Upprepa vid behov, och red ut kablarna vid behov.

b. Om pumpen går, men nivån inte sjunker, är det antingen stopp i röret, eller något fel med pumpen. Kontrollera då först att avloppsanslutningsventilen är öppen (se bild 4).

c. Finns det risk att något har frusit, kan man hälla hett vatten på utgående röret i avloppsbrunnen.

d. Om pumpen ej får vätskenivån i brunnen att sjunka, och den dessutom är full, bör kloakbil tillkallas för tömning före vidare undersökningar är möjliga. Ring reparatören.

Om ni inte själv kan åtgärda problemet, kontakta reparatören Petri Hämäläinen 040 4661910.