Anslutningsavgift 14500 €

Grunderna för fakturering

Följande villkor och taxor är fastslagna av andelslagets styrelse för att säkerställa andelslagets ekonomi och förmåga att sköta fastslagna åligganden, bl.a. upprätthålla den förväntade servicenivån.

Enligt stadgarna, §12,är var och en medlem skyldig att bl.a:

1) ingå ett av styrelsen godkänt avtal om anslutning och utnyttjande av andelslagets tjänster

Detta innebär att var och en anslutning inbegriper och faktureras för BÅDE vatten OCH avlopp. Vi har hela tiden framhållit att nätverket innehåller båda delarna, och att servicen är en helhet. Om en abonnent vill använda sig av enbart antingen vatten eller avlopp, är detta givetvis möjligt, men det blir ingen ändring i taxan, eftersom kostnaderna förblir desamma för andelslaget. Samtliga anslutningar debiteras även samma grundavgift.

2) följa av styrelsen godkända, gällande leveransvillkor och taxor eller prislistor för vattentjänster

Faktura 7-12/15 innehåller en korrigering med 2,5m3/mån av uppskattad vattenkonsumtion för fakturerad tid före juli 2015 (tidigare uppskattning 5m3/mån).

Faktureras även grundavgift och minimiförbrukning för tiden 7-12/2015, à 2,5m3/mån (se http://www.pesv.fi/pris-och-rabatter/ ).

Sedan juli 2015 är även avloppssystemet i bruk, vilket betyder att medlemmar därefter även faktureras för 2,5m3/mån avlopp oberoende om avloppet är kopplat eller ej. Skulle en medlem anse sig ha ytterst vägande skäl för att inte bli fakturerad för grundavgiften, skall denna medlem kontakta disponenten.

Slutligen meddelas, att andelslaget i fortsättningen kommer att skicka fakturorna per elpost, om inte annat överenskommits med enskilda medlemmar.