Anslutningsavgift 14500 €

Frågor och svar

Kan olika områden ha olika anslutningsavgift?

Svar:
Javisst. Områden dit linjedragningen blir betydligt dyrare p.g.av långa avstånd, oländig terräng eller andra orsaker kan påläggas en högre anslutningsavgift för att täcka de högre kostnaderna, t.ex. holmar.

Kan jag söka om medlemskap, och om jag konstaterar att anslutningsavgiften också blir alltför hög eller att livsförhållandena förändras (bortflyttning, sjukdom, dödsfall eller något motsvarande), kan jag då avgå som medlen ur andelslaget? Förlorar jag då andelsavgiften på 100,- euro eller får jag den tillbaks?

Svar:
Du kan avgå som medlem i andelslaget om du gör det förrän du undertecknat anslutningsavtalet och du förlorar då den 100,- euro du har inbetalat som andelsavgift.

Gäller rätten att ”fritt gräva” samtliga fastigheter som anslutaren äger på området eller endast den fastighet till vilken anslutningen hör?

Svar:
Förrän anslutningsavtalet uppgörs med anslutaren kommer parterna överens var man gräver.
Rätten att gräva gäller endast den anslutna fastigheten, inte eventuella övriga av anslutarens fastigheter.

Måste andelslaget erhålla lov av de fastigheter som inte ansluter sig för att få gräva på dessa ?

Svar:
Ja. Av varje sådan genomfartsfastighet behövs ett skriftligt lov.

Är ett sådant lov som en ”genomfartsfastiget” gett allmängiltigt gällande för fastigheten, eller bör rörets preciserade dragning markeras på karten?

Svar:
Lovet är inte allmängiltigt utan i avtalet bör noggrannt preciseras och utmärkas grävområdet.

Om det förrän anslutningsavtalet är undertecknat uppkommer en olöslig oenighet mellan anslutaren och andelslaget om linjedragningen på anslutarens fastighet, så vem avgör dragningen? Kan en sk ”omöjlig medlem” som har inbetalat sin andelsavgift vägras ansluta sig till nätet?

Svar:
Om avtal inte uppnås förrän anslutningsavtalet bör undertecknas så kan en sk ”omöjlig” anslutare utelämnas från att ansluta sig. Efter att anslutningsavtalet undertecknats gräver andelslaget enligt den äverenskomna linjedragningen.

Om man ansluter sig i det sk. första skedet får man anslutningsavgiften betydligt billigare än vid en senare anslutning. Vad beror detta på?

Svar:
Då arbetet påbörjas blir det för de ”klara och inplanerade” anslutningarna att i princip göra ”seriearbete” som är färdigt planerat, fordrar få maskin-, personal- och materialförflyttningar och arbetet ”går som på räls”, vilket naturligtvis gör byggandet billigare.

Om anslutarna gör sina egna anslutningsarbeten samtidigt som maskinerna och arbetarna finns på plats blir var och ens anslutning ytterligare förmånligare.

Den största orsaken för första skedets betydligt billigare pris är att samhället ger olika stöd till första skedet, som faller helt bort för de senare skedenas byggande.