Anslutningsavgift 14500 €

Andelslagsmötet 2019

KALLELSE                                                                                  Malmsby, 10.04.2019

Medlemmarna i Pernå Skärgårds Vattenandelslag kallas till ordinarie stämma

Tid:               Söndag  28.4.2019 kl. 15:00
Plats:            Solbacka föreningslokal, adress Edövägen 50   07750 Isnäs
Ärenden:     Behandlas följande årsmötesärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter eller om annan åtgärd vartill räkenskapsperiodens förvaltning och redovisning ger anledning
9. Beslut om överskottets användning eller om åtgärder som föranleds av förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Föredras budget och verksamhetsplan
11. Fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden och grunderna för ersättning av resekostnader samt revisorernas arvoden
12. Val av erforderliga ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av en revisor och revisorssuppleant för granskning av förvaltningen och bokföringen.
14. Beslut om fullmakt åt styrelsen att ansöka om förordning av verksamhetsområde.
15. Handläggs övriga i kallelsen nämnda ärenden.
16. Eventuella andra ärenden som godkänts för föredragningslistan
17. Mötet avslutas

Handlingarna finns att få på andelslagets hemsidor www.pesv.fioch på mötesplatsen.

Genast efter årsmötet ges info och diskuteras aktuella ärenden.

Kaffeservering. Välkomna!

Pernå Skärgårds Vattenandelslags styrelse                                                www.pesv.fi

OBS! Delägarna ombedes meddela vattenmätaravläsningen under juli månad helst i form av mobilfoto av mätaren till:

el-post disponent@pesv.fi
eller  SMS 0407509004

Alla medlemmar ombedes även uppdatera/komplettera samtliga kontaktuppgifter till samma adress.